Obsługa Klienta - rezerwacja, kasy 76 746 27 51
AquaBar, Kręgielnia, Bilard 76 746 27 33
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

wymagana Art. 13 Ust. 1 I Ust. 2 oraz Art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych (w tym wizerunku) jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 • 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 746 27 70.
 • 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 • 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane/przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane, przed zawarciem umowy;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 • 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i rozliczenie umowy zawartej pomiędzy Państwa Firmą a Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
 • 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), procesorzy (w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora.
 • 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5 oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 • 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia/zapytania/trwania umowy jak również w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z trwającym okresem gwarancji za wykonany/dostarczony przedmiot zamówienia/umowy oraz na czas niezbędny do wygaśnięcia wszystkich wzajemnych roszczeń.
 • 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
 • 9. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • 12. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012