Obsługa Klienta - rezerwacja, kasy 76 746 27 51
AquaBar, Kręgielnia, Bilard 76 746 27 33
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

dotycząca przetwarzania danych osobowych, wymagana art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.,
informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 746 27 70.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 1. Ujawnione dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków pracodawcy nałożonych przepisami prawa pracy (w szczególności art. 22¹ i art. 94 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych.

Podanie danych w ww. zakresie stanowi wymóg ustawowy związany z realizacją stosunku pracy pracowników oraz zleceniobiorców.

 1. Przy zatrudnieniu pracownik ujawnił następujące dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody: numer PESEL, numer NIP, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, oraz inne dane niż wprost wynikające z art. 221 k.p., do których podania pracownik jest zobligowany.
  Pracownik ujawnia dane osobowe na podstawie zgody, jeżeli jest to dla niego korzystne. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  Dotyczy to w szczególności danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, prawnego i finansowego dotyczącego działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym w wyniku monitoringu oraz w zakresie określonym w wewnętrznych aktach obowiązujących u pracodawcy (politykach, procedurach).
 3. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

Odbiorcy danych.

 1. Dane osobowe pracownika mogą być ujawniane, oprócz urzędów i organów państwowych realizującym zadania związane ze stosunkiem pracy, również kontrahentom pracodawcy w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska lub wykonywanych przez pracownika obowiązków (np. dane kontaktowe niezbędne do zrealizowania współpracy,
  dane niezbędne do wykonania czynności bankowych z udziałem pracownika).

Prawa pracownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 1. W stosunku do Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. pracownikowi przysługują prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. poprzez konto: iod.aquapark.com.pl;
 2. Ponadto, w wypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, pracownik ma prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 3. Pracownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 4. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Rodzaj dokumentacji Okres
Dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty Przez okres wskazany w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Akta osobowe pracowników Przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Ewidencja czasu pracy pracowników podlegających ogólnym, kodeksowym przepisom prawa pracy 3 lata od zakończenia okresu, którego dotyczy (z uwagi na 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy)
Dokumentacja powypadkowa Przez okres wskazany w przepisach ustawy  Kodeks pracy

Dane związane z zatrudnieniem po jego ustaniu (imię, nazwisko, inne dane związane z zajmowanym stanowiskiem) mogą być przetwarzane w okresie, jakim są niezbędne pracodawcy do obsługi procesów biznesowych, w które pracownik był choćby pośrednio zaangażowany.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

W pozostałym zakresie dane osobowe pracownika zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu stosunku zatrudnienia.

 

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012