Obsługa Klienta - rezerwacja, kasy 76 746 27 51
AquaBar, Kręgielnia, Bilard 76 746 27 33
KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, numer telefonu 76 746 27 70.
 2. W Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl,  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od zadania może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania.
 7. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi możliwość ich udostępniania odbiorcom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwiania sprawy w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym obecność osoby fizycznej na terenie i w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne A. będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja) oraz podmioty i instytucje   publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa (Sąd, Prokuratura), upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, pracownicy firm, którym Administrator zlecił ochronę osób i mienia.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012