Obsługa Klienta - rezerwacja, kasy 76 746 27 51
AquaBar, Kręgielnia, Bilard 76 746 27 33
KLAUZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA / OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO / USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

KLAUZURA INFORMACYJNA
DLA PACJENTA / OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO / USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

wymagana Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 746 27 70.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 3. Podstawą prawną  przetwarzania danych jest:
 • zgody osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody;
 • potrzeba wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Artykułu 6 ust. 1 pkt c w zw. z art. 9 ust. 2 RODO oraz przepisów o prawach pacjenta.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych, w tym posługiwanie się przez pracowników Przychodni imieniem i nazwiskiem w celach identyfikacyjnych, jest realizacja przez Administratora świadczeń i usług zdrowotnych.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą w szczególności: podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, w odniesieniu do osób korzystających z usług, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5 oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
 5. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez nią zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja) oraz podmioty i instytucje   publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa (Sąd, Prokuratura), upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, pracownicy firm, którym Administrator zlecił ochronę osób i mienia.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w tym w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 10. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 74-62-751
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 74-62-733

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012