×

Powiększenie strony

Kolory

O nas

ROZPOCZELIŚMY GŁÓWNY ETAP MODERNIAZACJI

O szczegółach przeczytasz ⬇

PIERWSZY KROK ODWAŻNEJ DECYZJI

24.08.2023 r.

Zwołanie NWZ 24.08.2023 r.

Projekt Uchwały NWZ 24.08.2023 r.

06.06.2023 r.

Zwołanie ZWZ 06.06.2023 r.

Projekt Uchwał ZWZ 06.06.2023 r.

27.04.2023 r.

Zwołanie NWZ 27.04.2023 r.

Projekt Uchwały nr 1 NWZ 27.04.203 r.

Zmiana terminu zwołania NWZ

16.03.2023 r.

Zwołanie NWZ 16.03.2023 r.

Projekt Uchwały nr 1 NWZ 16.03.2023 r.

25.01.2023 r.

Zwołanie NWZ 25.01.2023 r.

Projekt Uchwały nr 1 NWZ 25.01.2023 r.

Projekt Uchwały nr 2 NWZ 25.01.2023 r.

Projekt Uchwały nr 3 NWZ 25.01.2023 r.

Projekt Uchwały nr 4 NWZ 25.01.2023 r.

17.11.2022 r. 

Zwołanie NWZ 17.11.2022 r.

Projekt Uchwały nr 1 NWZ 17.11.2022 r.

Projekt Uchwały nr 2 NWZ 17.11.2022 r.

23.08.2022 r.

Zwołanie NWZ 23.08.2022 r.

Projekt Uchwały NWZ 23.08.2022 r.

26.05.2022 r.

Zwołanie ZWZ 26.05.2022r.

Projekty Uchwał ZWZ 26.05.2022 r.

20.05.2021 r.

Zwołanie ZWZ 20.05.2021 r.

Projekt Uchwał ZWZ 20.05.2021 r.

Zmiana terminu zwołania ZWZA

11.02.2021 r.

Projekt Uchwały NWZA 11.02.2021 r.

11.02.2021 r.

Zwołanie NWZA 11.02.2021 r.

07.12.2020 r.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

13.11.2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23.10.2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

02.10.2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia akcji

14.09.2020 r.

Wezwanie do złożenia akcji

11.09.2020 r.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

24 sierpnia 2020 r.

Uchwała projekt NWZA 24.08.2020 r.

Zwołanie NWZA 24.08.2020 r.

08 kwietnia 2020 r.

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 08.04.2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.04.2020 r.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

15 czerwca 2020 r.

Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2020 r

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.06.2020 r

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice
tel.: (76) 726-91-10
e-mail: biuro@aquapark.com.pl
www.aquapark.com.pl
www.facebook.com/AquaparkPolkowice
 
Numer KRS: 0000031175
NIP: 692-20-68-848
Kapitał Akcyjny: 67 501 252,00 zł -  opłacony w całości

Właścicielem 100% akcji Spółki jest Gmina Polkowice

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. to spółka, której celem jest zarządzanie parkiem wodnym w Polkowicach. Spółka prowadzi działalność przedsiębiorstwa w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku oraz rehabilitacji zdrowotnej. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki, którego wysokość wynosi 53.604.712,00 zł obejmuje Gmina Polkowice.
Data otwarcia obiektu: 18 maja 1998 r.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

NIP: 692-20-68-848
REGON: 390604980
Numer KRS: 0000031175
Kapitał akcyjny: 91 874 440,00 zł– opłacony w całości
konto: PKO Bank Polski - Oddział, Rynek 38, 59-100 Polkowice: 35 1020 5226 0000 6102 0780 2855.

ZARZĄD
Paweł Lóssa – Prezes Zarządu
KADRA KIEROWNICZA
Edyta Orzechowska-Maj – Dyrektor Zarządzający
Agnieszka Mikulak - Asystent Zarządu; Kierownik Działu Handlowego i Marketingu
Agnieszka Klarzyńska-Pólkowska - Kierownik Działu Kadr i Płac
Joanna Przewłocka - Główny Księgowy 
Marek Turek - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Joanna Maciszewska - Kierownik Działu Obsługi Klienta
Beata Matkowska - Kierownik Działu Przychodnia

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Agnieszka Mikulak

tel. 76 726 91 14

e-mail: iod@aquapark.com.pl

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi:

 1. przy użyciu poczty elektronicznej: iod@aquapark.com.pl,
 2. w siedzibie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.,
 3. korespondencyjnie na adres Aquapark Polkowice: ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice.

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby,
Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, numer telefonu 76 726 91 10.
 2. W Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od zadania może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania.
 7. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi możliwość ich udostępniania odbiorcom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwiania sprawy w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym obecność osoby fizycznej na terenie i w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne A. będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja) oraz podmioty i instytucje   publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa (Sąd, Prokuratura), upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, pracownicy firm, którym Administrator zlecił ochronę osób i mienia.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 14. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Realizując wymogi, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r., w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, numer telefonu 76 726 91 10.
 2. W Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl,  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od zadania może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania.
 7. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi możliwość ich udostępniania odbiorcom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwiania sprawy w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym obecność osoby fizycznej na terenie i w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne A. będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja) oraz podmioty i instytucje   publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa (Sąd, Prokuratura), upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, pracownicy firm, którym Administrator zlecił ochronę osób i mienia.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 14. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZURA INFORMACYJNA
DLA PACJENTA / OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO / USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

wymagana Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 726 91 10.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 3. Podstawą prawną  przetwarzania danych jest:
  • zgody osoby, której dotyczą dane, w celu każdorazowo określonym przy wyrażaniu zgody;
  • potrzeba wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Artykułu 6 ust. 1 pkt c w zw. z art. 9 ust. 2 RODO oraz przepisów o prawach pacjenta.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych, w tym posługiwanie się przez pracowników Przychodni imieniem i nazwiskiem w celach identyfikacyjnych, jest realizacja przez Administratora świadczeń i usług zdrowotnych.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą w szczególności: podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), podmioty uprawnione na zasadach określonych w ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, w odniesieniu do osób korzystających z usług, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5 oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji medycznej oraz rozliczeniowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
 8. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez nią zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja) oraz podmioty i instytucje   publiczne uprawnione na mocy przepisów prawa (Sąd, Prokuratura), upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora, pracownicy firm, którym Administrator zlecił ochronę osób i mienia.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową realizacji świadczeń i usług, w tym w szczególności świadczeń i usług zdrowotnych, przez Administratora.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 13. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4, numer telefonu 76 726 91 10.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 3. Dane osobowe będą/są przetwarzane w przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od zadania może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której osoba bierze udział.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której osoba bierze udział.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym obecność osoby fizycznej na terenie i w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne A. będzie traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

wymagana Art. 13 Ust. 1 I Ust. 2 oraz Art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych (w tym wizerunku) jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 726 91 10.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane/przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane, przed zawarciem umowy;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i rozliczenie umowy zawartej pomiędzy Państwa Firmą a Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być w szczególności podmioty finansujące publiczne świadczenia zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), procesorzy (w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne), ustawowo uprawnione instytucje publiczne, upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5 oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia/zapytania/trwania umowy jak również w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z trwającym okresem gwarancji za wykonany/dostarczony przedmiot zamówienia/umowy oraz na czas niezbędny do wygaśnięcia wszystkich wzajemnych roszczeń.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.
 9. Osoba, której dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną przez niej zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 12. Wskutek przetwarzania będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

dotycząca przetwarzania danych osobowych, wymagana art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.,
informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., z siedzibą w Polkowicach przy ul. Młyńskiej 4,
  numer telefonu 76 726 91 10.
 2. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym  można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 1. Ujawnione dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków pracodawcy nałożonych przepisami prawa pracy (w szczególności art. 22⊃1; i art. 94 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych.

Podanie danych w ww. zakresie stanowi wymóg ustawowy związany z realizacją stosunku pracy pracowników oraz zleceniobiorców.

 1. Przy zatrudnieniu pracownik ujawnił następujące dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody: numer PESEL, numer NIP, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, oraz inne dane niż wprost wynikające z art. 221 k.p., do których podania pracownik jest zobligowany.
  Pracownik ujawnia dane osobowe na podstawie zgody, jeżeli jest to dla niego korzystne. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
  Dotyczy to w szczególności danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, prawnego i finansowego dotyczącego działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym w wyniku monitoringu oraz w zakresie określonym w wewnętrznych aktach obowiązujących u pracodawcy (politykach, procedurach).
 3. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.

Odbiorcy danych.

 1. Dane osobowe pracownika mogą być ujawniane, oprócz urzędów i organów państwowych realizującym zadania związane ze stosunkiem pracy, również kontrahentom pracodawcy w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska lub wykonywanych przez pracownika obowiązków (np. dane kontaktowe niezbędne do zrealizowania współpracy,
  dane niezbędne do wykonania czynności bankowych z udziałem pracownika).

Prawa pracownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 1. W stosunku do Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. pracownikowi przysługują prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych – w sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. poprzez konto: iod.aquapark.com.pl;
 2. Ponadto, w wypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów pracodawcy, pracownik ma prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 3. Pracownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 4. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Rodzaj dokumentacji Okres
Dokumentacja płacowa, w tym listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty potrzebne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty Przez okres wskazany w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Akta osobowe pracowników Przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Ewidencja czasu pracy pracowników podlegających ogólnym, kodeksowym przepisom prawa pracy 3 lata od zakończenia okresu, którego dotyczy (z uwagi na 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy)
Dokumentacja powypadkowa Przez okres wskazany w przepisach ustawy  Kodeks pracy

Dane związane z zatrudnieniem po jego ustaniu (imię, nazwisko, inne dane związane z zajmowanym stanowiskiem) mogą być przetwarzane w okresie, jakim są niezbędne pracodawcy do obsługi procesów biznesowych, w które pracownik był choćby pośrednio zaangażowany.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

W pozostałym zakresie dane osobowe pracownika zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu stosunku zatrudnienia.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f rodo

Twoje dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Dane osobowe w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

Administrator nie będzie udostępniał Twoich danych innym podmiotom.

Imię, miejscowość Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu w mediach społecznościowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

Przysługujące Ci prawa:

• Prawo żądania dostępu do danych;

• Prawo żądania sprostowania danych;

• Prawo żądania usunięcia danych;

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania;

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

• Prawo żądania wycofania zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

STWIERDZENIE NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH*

 • Z uwagi na wdrożony proces ochrony danych osobowych Zarząd „Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. informuje, że w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych należy skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@aquapark.com.pl – prosimy o ewentualne podanie danych kontaktowych osoby zgłaszającej oraz datę, miejsce i opis/charakter naruszenia.


*podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE